Budynek gospodarczy

Posted on by on październik 16th, 2013 | 0 Comments »
Udostępnij!

Budynek gospodarczybudynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Planując zzniesienie na działce budynku gospodarczego, należy pamiętać, że jego wybudowanie może wymagać uzyskania pozwolenia na budowę – w zależności od powierzchni planowanego budynku. 

budynek gospodarczy

Zgodnie z prawem budowlanymkażdy, kto wykaże prawo do dysponowania nieruchomością gruntową na cele budowlane, ma prawo zabudowania obiektem budowlanym – na przykład busynkiem gospodarczym. Prawo to podlega ograniczniom wynikającym z prawa lokalnego jakim jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy – lub uzyskaniem decyzji o Warunkach Zabudowy, gdy taki plan jeszcze nie jest przez gminę uchwalony. oraz formalnościami, jakie należy spełnić przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Budowa budynku gospodarczego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli inwestor planuje wznieść na działce parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m– dotyczy to budynków gospodarczych, które są obiektami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną i uzupełniają zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.

Wolno stojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 m2 również są zwolnione od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Łączna liczba takich budynków gospodarczych na działcenie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Zgłoszenia należy dokonać we właściwym urzędzie powiatowym. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić po 30 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ w tym czasie nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu. 

Budynek gospodarczy to nie tylko małe budynki, które można zbudować na działce po dokonaniu zgłoszenia zamiaru jego budowy. Możliwe jest wybudowanie znacznie większego budynku gospodarczego znacznie przekraczającego opisane powyżej ograniczenia, ale w takim wypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i zamówienie projektu takiego budynku gospodarczego, wykonanego przez architekta.

« Budynek
Budynek mieszkalny jednorodzinny »

No Comments