prawo budowlane

Proces inwestycyjny dla domów – Etapy

Proces inwestycyjny dla domów jednorodzinnych – Krok po kroku Planując budowę nowego domu, zazwyczaj nie wiemy jak długa i kręta droga przed nami. I nie mówię tu o wyborze budowlańców,… Read more »

warunki zabudowy

Działka budowlana

Działka budowlana –teren wytyczony pod budowę lub powstały po wyburzeniu budynku/ów; przeznaczony na zabudowę różnego rodzaju – od domów jednorodzinnych, po osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe lub użyteczności publicznej. Działkę budowlaną… Read more »

warunki zabudowy

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

warunki zabudowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy – pojęcie określające zbiór dokumentów zawierający: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby, rysunki i opisy… Read more »

warunki zabudowy

Cel publiczny

Cel publiczny – 1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli,… Read more »

warunki zabudowy

Budynek zamieszkania zbiorowego

Budynek zamieszkania zbiorowego – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na… Read more »

warunki zabudowy

Budynek użyteczności publicznej

Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług… Read more »

Inwestor – wg prawa budowlanego

Inwestor – Ustawa nie definiuje szczegółowo tego pojęcia. Natomiast w rozumieniu art. 17 Ustawy Prawo Budowlane należy go rozumieć  jako jednego z uczestników procesu budowlanego – obok projektanta i kierownika… Read more »

warunki zabudowy

Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy – budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a… Read more »

Odległości od granicy działki – prawo budowlane

Budynek na działce – usytuowanie. Prawo budowlane określa dopuszczalne odległości, jakie ma spełniać budynek od granic działki budowlanej oraz od innych obiektów budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie. Poniżej wyciąg z przepisów ogólnych na ten temat.    Jeśli nie wybraliście… Read more »