Pliki cookies

Udostępnij!

W naszym ser­wisie sto­suje się pliki cook­ies, które są zapisy­wane na dysku urządzenia koń­cowego użytkown­ika w celu ułatwienia naw­igacji oraz dos­tosowa­nia ser­wisu do pref­er­encji użytkown­ika. Zablokowanie zapisy­wa­nia plików cook­ies na urządze­niu koń­cowym lub ich usunię­cie możliwe jest po właś­ci­wym skon­fig­urowa­niu ustaw­ień przeglą­darki inter­ne­towej. Zablokowanie możli­wości zapisy­wa­nia plików cook­ies może spowodować utrud­nienia lub brak dzi­ała­nia niek­tórych funkcji ser­wisu. Niedoko­nanie zmian ustaw­ień przeglą­darki inter­ne­towej na ustaw­ienia bloku­jące zapisy­wanie plików cook­ies jest jed­noz­naczne z wyraże­niem zgody na ich zapisywanie.