Inwestor – wg prawa budowlanego

Posted on by on listopad 5th, 2013 | 0 Comments »
Udostępnij!

Inwestor – Ustawa nie definiuje szczegółowo tego pojęcia. Natomiast w rozumieniu art. 17 Ustawy Prawo Budowlane należy go rozumieć  jako jednego z uczestników procesu budowlanego – obok projektanta i kierownika budowy.  Należy rozumieć tą funkcję jako  inicjującego podjęcie działań niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanej, przeznaczającego odpowiednie środki na realizację zamierzenia budowlanego. Może on występować jako osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna.

Przepisy obowiązujące w Polsce determinują w Ustawie Prawo Budowlane jasno odpowiedzialność i kompetencje wszystkich wymienionych w ustawie uczestników procesu budowlanego. W świetle ustawy uczestnikami tego procesu w większości są osoby, a nie instytucje. Przepisy nakładają na Inwestora w związku z tym konkretne prawa i obowiązki. Poniżej przedstawiam surowy wyciąg z zapisów Ustawy Prawo Budowlane, a bardziej przyjazny czytelnikowi tekst na ten temat można przeczytać tu:  prawa i obowiązki.

 

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym  wyciąg z Ustawy:

Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych
– przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
 
Art. 19. 1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 
« Lenartowicz Architekt na Bloglovin :)
Biurowiec przy Podwalu »

No Comments