Baza Wiedzy

Proces inwestycyjny dla domów – Etapy

Proces inwestycyjny dla domów jednorodzinnych – Krok po kroku Planując budowę nowego domu, zazwyczaj nie wiemy jak długa i kręta droga przed nami. I nie mówię tu o wyborze budowlańców,… Read more »

warunki zabudowy

Działka budowlana

Działka budowlana –teren wytyczony pod budowę lub powstały po wyburzeniu budynku/ów; przeznaczony na zabudowę różnego rodzaju – od domów jednorodzinnych, po osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe lub użyteczności publicznej. Działkę budowlaną… Read more »

warunki zabudowy

Działka gruntu

Działka gruntu – część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalenia i podziału, a także odrębnie położona część tej nieruchomości.  Rodzaj działki gruntu w zależności odp przeznaczenia: – Działka… Read more »

warunki zabudowy

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

warunki zabudowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy – pojęcie określające zbiór dokumentów zawierający: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby, rysunki i opisy… Read more »

warunki zabudowy

Cel publiczny

Cel publiczny – 1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli,… Read more »

warunki zabudowy

Budynek zamieszkania zbiorowego

Budynek zamieszkania zbiorowego – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na… Read more »

warunki zabudowy

Budynek użyteczności publicznej

Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług… Read more »

warunki zabudowy

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – jest instrumentem planowania przestrzennegona szczeblu gminnym.Jest on nie tylko wyrazem polityki gminy, ale przede wszystkim prawem miejscowym. Procedurę uchwalania planu i jego zawartości określa Ustawa o planowaniu… Read more »

warunki zabudowy

Decyzja o Warunkach Zabudowy

  Warunki Zabudowy / decyzja o warunkach zabudowy (wz) – dokument, niezbędny do opracowania projektu domu i późniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, wydawany w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego…. Read more »