Decyzja o Warunkach Zabudowy

Posted on by on październik 16th, 2014 | 0 Comments »
Udostępnij!

 

Warunki Zabudowy / decyzja o warunkach zabudowy (wz)dokument, niezbędny do opracowania projektu domu i późniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, wydawany w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Należy wystąpić do urzędu gminy z wnioskiem o wydanie decyzji  o warunkach zabudowy (wz).

Ustawa wyróżnia dwa rodzaje takiej decyzji:

  • decyzję o warunkach zabudowy (tzw. decyzja WZ, potocznie nazywana wuzetką) – dla inwestycji innych niż celu publicznego.
  • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (tzw. decyzja ULICP) – dla inwestycji celu publicznego 

Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego na szczeblu gminnym. Celem przeprowadzenia badania skutkującego wydaniem takiej decyzji jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość zabudowy, odległość elewacji od frontu działki, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia planowania przestrzennego.

Do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez składającego wniosek prawa do dysponowania nieruchomością. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może zatem wystąpić każdy.

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Najczęściej jest to (zależnie od organizacji gminy) wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego. W Warszawie, w zależności od przedmiotu decyzji, jest to wydział architektury i budownictwa dla dzielnicy (małe inwestycje) lub wydział w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (duże inwestycje).

 Decyzja ta może być wydana w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:

  • przynajmniej jedna działka sąsiadująca dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana (w sposób mogący jednoznacznie określić wielkość, intensywność i charakter zabudowy),

  • działka posiada dostęp do drogi publicznej,

  • istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające do realizacji inwestycji,

  • działka stanowi grunt wyłączony z produkcji rolnej (nie dotyczy zabudowy siedliskowej, w przypadku gdy działka stanowi powierzchnię równą min. 1,5 wielkości średniego gospodarstwa w danej gminie).

Decyzję wz wydaje właściwy urząd miasta lub gminy na wniosek inwestora.

« Jak wybrać działkę odpowiednią pod zabudowę?
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego »

No Comments