Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Posted on by on październik 16th, 2014 | 0 Comments »
Udostępnij!

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – jest instrumentem planowania przestrzennegona szczeblu gminnym.Jest on nie tylko wyrazem polityki gminy, ale przede wszystkim prawem miejscowym. Procedurę uchwalania planu i jego zawartości określa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacje, jakie powinny znaleźć się w planie, określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Musi on zawierać m.in. informacje o:

  • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
  • linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
  • tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
  • granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
  • zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
  • zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
  • lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
  • szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  • tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,
  • granice obszarów; zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, przekształceń obszarów zdegradowanych.

Podstawą do sporządzenia Miejscowego Planu jest Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Wypis i wyrys z planu może otrzymać każdy – brak wymogu posiadania prawa do dysponowania działką na cele budowlane – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w Gminie i wnieść należną opłatę.

W przypadku braku MPZP, należy wystąpić o Warunki Zabudowy dla działki. 

« Decyzja o Warunkach Zabudowy
Wesołych Świąt! »

No Comments